برای دریافت فرم فراغت از تحصیل بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://www.ac-uast.ir/files/63.pdf